ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ +30 210 34 76 538

Μέθοδος Διακίνησης Διαχείρισης Παραλαβής

Παραλαβή παραγγελίας με ηλεκτρονικό τρόπο ή πάγιας εντολής.

Κατανομή παραγγελίας στα οχήματα με σαφή εντολή διαχείρισης παραλαβής.

Παράδοση εντός των συμφωνημένων χρονικών περιθωρίων μεταφοράς με ασφάλεια και λήψη στοιχείων παράδοσης (υπογραφή και όνομα ολογράφως).

Σε όλες τις περιφέρειες (χερσαία και νησιωτική Ελλάδα).

Back to top